مناقصه نیروی انسانی و خرید خدمت

 

جهت شرکت در مناقصه نیروی انسانی، فرم زیر را دانلود نمائید. 

دانلود فرم مناقصه نیروی انسانی

دانلود فرم خرید خدمت