اهداف ما

تمرکز بر افزایش صادرات به میزان 7 درصد از کل فروش شرکت

رشد فروش داخلی به میزان 18درصد

کنترل هزینه ها و تثبیت بهای تمام شده محصولات در افق زمانی میان مدت (3 ساله)

افزایش استفاده از ظرفیت تولید مازاد فروش تا میزان 30 درصد