مزایده ها و مناقصه های زمزم مشهد

 شرایط  مناقصه خرید خدمت تیرماه 1403                       * جدول نرخ غذایی رستوران سال 1403     

  جداول مناقصه خرید خدمت  تیرماه 1403                                       * شرایط مناقصه طبخ و توزیع غذا  1403                                                       

 تیپ قرارداد 1403                                                                                                            *  فرم مزایده 14030502- مشهد

  * شرایط شرکت در مناقصه آسفالت 1403                                             *  فرم مزایده 14030502- کرمان